Onderzoek voor gelijke kansen

WOU-GO-teams

WOU-GO-teams

WOU-GO is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht - Gelijke Onderwijskansen. Het principe is hetzelfde als in de WOU: Een leerkracht werkzaam op een basisschool werkt samen met een onderzoeker aan een onderwijsvraagstuk dat speelt op de eigen basisschool. Wat anders is, is dat bij WOU-GO gewerkt wordt aan Gelijke Onderwijskansen door samen het begrijpend lees- en woordenschatonderwijs te versterken en zo de ‘kennis van de wereld’ te vergroten. Dit gebeurt op basis van onderzoek naar successen uit de Brede School Academie en op een manier die bij de school past.

Wat is het doel van WOU-GO?

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid voor schoolsucces en voor het goed kunnen functioneren in onze kennismaatschappij. WOU-GO investeert in het verminderen van de taalachterstand door de successen van de BSA de school in te halen. Uit (verkennend) onderzoek is gebleken dat er elementen in de BSA-aanpak zijn, die zorgen voor een aanzienlijke groei in de leesmotivatie, de woordenschatontwikkeling en de vaardigheid in begrijpend lezen. Dit alles zou sterk bij kunnen dragen aan gelijke kansen in het onderwijs.

Voor wie precies?

WOU-GO focust op het begrijpend lees- en woordenschatonderwijs in de groepen 6, 7 en 8, van basisscholen met een hoog percentage leerlingen met risico op een taalachterstand. De taalcoördinator of een intern begeleider fungeert als broker en is de trekker van het project op de eigen school.

Hoe weten we of het werkt?

Om te bepalen of de WOU-GO onderwijsontwerpen ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de leesontwikkeling en het leesplezier van de leerlingen, wordt flankerend onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Sardes, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Bezoekadres en postadres
Hogeschool Utrecht Lectoraat Werken in Onderwijs (penvoerder)
Padualaan 97 Utrecht
Postbus 14007, 3508 SB

Contact opnemen